เลือกหลักสูตรและสาขา
 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเสาร์อาทิตย์

(โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลทั้งหมดในใบสมัครจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อ)
1.ประวัติส่วนบุคคล
นาย/นาง/นางสาว...   สกุล...  (ภาษาไทย)

Name (MR. Mrs. Miss)...   Surname...  (English)

เพศ... ชาย    หญิง           วัน/เดือน/ปีเกิด...   อายุ...   สัญชาติ...  

เชื้อชาติ...   ศาสนา...   ภูมิลำเนาเดิม...

ส่วนสูง...เซนติเมตร   น้ำหนัก...กิโลกรัม

***หมายเหตุ ผู้สมัครเรียนต้องสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม ***

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน...    (เลขที่บัตรประชาชนป้อนเฉพาะตัวเลขเท่านั้น )

2. ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่...   หมู่...   ซอย...   ถนน...   แขวง/ตำบล...  

เขต/อำเภอ...   จังหวัด...   รหัสไปรษณีย์...   โทรศัพท์...  

โทรสาร...   มือถือ...   E-mail...   Line-ID...  
3.ประวัติการศึกษา (มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า / ปวช. / ปวส.)จากโรงเรียน
สำเร็จการศึกษา
วุฒิ/แผนก/สาขาวิชา (ภาษาไทย)
คุณวุฒิย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อสถานศึกษา จังหวัด (ภาษาไทย)
ปี พ.ศ.ที่จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม
ชื่อผู้แนะนำในการมาสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ถ้ามี)...  
เข้าศึกษาโดยใช้ ทุนส่วนตัว     ทุนกู้ยืมบริษัทเอกชน
กรุณาเลือกสถานที่เรียน      google    facebook   เพื่อน    อื่นๆ  

  
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 092-8696363
e - mail : wtuchiraporn@gmail.com Line : @wtunurse